MS-11

.

MODEL : MS-11
ขนาดพื้นที่ใช้สอยชั้นล่าง 20 ตร.ม.

พื้นที่ระเบียง 12.32 ตร.ม.

พื้นที่ใช้สอยชั้นบน ในห้อง 12.76 ตร.ม.

พื้นที่ใช้สอยชั้นลอย 8.14 ตร.ม.

ราคา 480,0000 บาท